Kushtet e shërbimit

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti operohet nga Booster. Në të gjithë faqen, termat "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen Booster. Booster ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi nga ana juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu. Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato terma dhe kushte dhe politika shtesë referuar këtu dhe/ose disponohet me hiperlidhje. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe kontribues të përmbajtjes. Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të sajtit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.
Çdo veçori ose vegël e re që i shtohet dyqanit aktual do t'i nënshtrohet gjithashtu kushteve të shërbimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar çdo pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht këtë faqe për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose aksesi juaj në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.
Dyqani ynë është pritur në Shopify Inc. Ata na japin një platformë e-commerce online që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.

 SEKSIONI 1 - KUSHTET E ONLINE STORE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit, ose se jeni mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për Lejoni cilindo nga vartësit tuaj të mitur që të përdorin këtë faqe. Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mund të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj gjatë përdorimit të Shërbimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit). Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese. Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

Seksioni 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar shërbimin ndaj kujtdo për çfarëdo arsye në çdo kohë. Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime përmes rrjeteve të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve. Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimit të Shërbimit, ose akses në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne . Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - AKCURACY, PLERFUNDIMTARI, DHE Q TLLIMI I INFORMACIONIT

Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime informacioni parësore, më të sakta, më të plota ose më në kohë. Çdo mbështetje në materialin në këtë faqe është në rrezikun tuaj. Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET NGA SHËRBIMI DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë të disponueshme ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas politikës sonë të kthimit. Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që ekrani i çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë i saktë. Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e çdo produkti ose shërbimi që ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit tonë të vetëm. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar. Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose se çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

Seksioni 6 - Saktësia e informatave të faturimit dhe llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Nëse ndryshojmë ose anulojmë një porosi, mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit. Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë të blerjeve dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit, si dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.
Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni politikën tonë të kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPCIONALE

Ne mund t'ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta, mbi të cilat ne as nuk i monitorojmë dhe as nuk kemi ndonjë kontroll ose të dhëna. Ju e pranoni dhe pranoni që ne ofrojmë akses në mjete të tilla "siç janë" dhe "siç të disponueshme" pa asnjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta. Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezikun dhe gjykimin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që jeni njohur dhe miratuar me kushtet në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.
Ne gjithashtu mund të, në të ardhmen, të ofrojë shërbime të reja dhe / ose karakteristikat përmes internetit (duke përfshirë, lirimin e mjeteve të reja dhe burimeve). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbimeve do të jetë gjithashtu i nënshtrohen këtyre Termave të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LINJAT E TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta. Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për ekzaminimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë material ose faqe interneti të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.
 

SEKSIONI 9 - KOMENTE PERRDORIMI, FEEDBACK, DHE NDMRTIME TTHER TJERA

Nëse me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull regjistrime në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne ju dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare ose ndryshe ( kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikojmë, kopjojmë, publikojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe ndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na përcillni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti. Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që ne përcaktojmë sipas gjykimit tonë se janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkel pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit. Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose një të drejtë tjetër personale ose pronësore. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç jush, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACION PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë. Për të parë Politikën tonë të Privatësisë.

SEKSIONI 11 - GABIMET, pasaktësitë dhe heqjet

Herë pas here mund të ketë informacione në faqen tonë ose në Shërbim që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produktit, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) . Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë datë e specifikuar e përditësimit ose rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur nuk duhet të merret për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në çdo faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

 

Seksioni 12 - PËRDORIMET E NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Termat e Shërbimit, ju janë të ndaluar të përdorur këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshme; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose të marrë pjesë në ndonjë akteve të paligjshme; (c ) që dhunojnë ndërkombëtare, Federale rregulloret krahinore ose shtetërore, rregullat, ligjet, dekretet ose lokale; (d) të shkelë ose shkelin të drejtat intelektuale tona pronësore apo të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (d) të ngacmojnë, fyerje, abuzimi , dëm, përgojoj, shpifje, denigrojnë, frikësojë, ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, feja, etnia, raca, mosha, origjina kombëtare, ose paaftësisë; (f) të paraqesë informata të rrejshme apo mashtruese; (g) për të ngarkoni ose transmetojë viruseve ose ndonjë lloj tjetër të dëmshme që do të ose mund të përdoret në asnjë mënyrë që do të ndikojnë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit apo ndonjë website të lidhura, faqet e internetit të tjera, ose në Internet; (h) të mbledhë apo të pista personale Informata të tjerëve; (i) për postë të pavlerë, Phish, pharm, Preteksti, merimangë, zvarritje, apo hall (j) për çdo qëllim të pahijëshme ose imorale; ose (k) të ndërhyjë me ose anashkaluar karakteristikat e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqen e internetit të lidhura, faqet e internetit të tjera, apo Internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë website të lidhura për shkelje të ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - ZGJIDHJA E GARANCIAVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime. Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme. Ju pranoni që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohe ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim për ju. Ju pranoni shprehimisht që përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen përmes shërbimit (përveç rasteve të përcaktuara shprehimisht nga ne) ofrohen "siç është dhe "siç janë të disponueshme për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kusht të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. , duke përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosshkeljen. Në asnjë rast Booster, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, filialet, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët tanë , ofruesit e shërbimeve ose licencuesit janë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim, ose ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, të veçantë ose pasues të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënat, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëmtim i ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose çdo produkti të blerë duke përdorur shërbimi, ose për çdo pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose çdo humbje ose dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimin e shërbimit ose të ndonjë përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose të disponueshme ndryshe nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

Seksioni 14 - INDEKTIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Booster dhe prindin tonë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, duke përfshirë avokatë të arsyeshëm Tarifat, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkelja nga ana juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose e dokumenteve që ato përfshijnë duke iu referuar ose shkeljes nga ana juaj e ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - SEVERABILITY

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit është e përcaktuar të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitë e tillë megjithatë do të jetë i zbatueshëm në masën e plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet për t'u shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të mbetura.

Seksioni 16 - ZGJIDHJA

Detyrimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet. Këto Kushte të Shërbimit janë në fuqi përveç rastit dhe derisa të ndërpriten nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë. Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni, ose ne dyshojmë se keni dështuar, të përmbushni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e paguara deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - TË PËRGJITHSHME MARRËVESHJE

Dështimi nga ana jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregull operimi i postuar nga ne në këtë faqe ose në lidhje me Shërbimin përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim të mëparshëm ose të njëkohshëm. , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushteve të Shërbimit). Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - NDRYSHIMET E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT

Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni faqen tonë periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen tonë të internetit ose shërbimin pas postimi i ndonji ndryshimeve të këtyre Kushteve të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 19 A do të ngarkohem me dogana dhe taksa?

Çmimet e shfaqura në faqen tonë janë pa taksa në dollarë amerikanë, që do të thotë se ju mund të jeni të detyruar të paguani për detyrimet dhe taksat pasi të merrni porosinë tuaj. Taksat e importit, detyrimet dhe tarifat doganore përkatëse mund të ngarkohen pasi porosia juaj të arrijë në destinacionin e saj përfundimtar, i cili përcaktohet nga zyra juaj doganore lokale. Pagesa e këtyre tarifave dhe taksave është përgjegjësia juaj dhe nuk do të mbulohet nga ne. Ne nuk jemi përgjegjës për vonesat e shkaktuara nga departamenti i doganave në vendin tuaj. Për detaje të mëtejshme të tarifave, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj doganore lokale.

SEKSIONI 20 - INFORMACION KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të dërgohen tek ne service@boosterss.com