Termat dhe Kushtet

VËSHTRIM

Kjo faqe interneti operohet nga Boosterss. Në të gjithë faqen, termat "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen Boosterss. Boosterss ofron këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi nga ana juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu. Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato terma dhe kushte dhe politika shtesë të referuara këtu dhe/ose të disponueshme nga hiperlidhja. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes. Ju lutemi, lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të sajtit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.
Çdo veçori të reja ose mjete të cilat janë shtuar në dyqan aktuale gjithashtu do të jetë subjekt i Kushteve te Sherbimit. Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi reja dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni këtë faqe periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen e internetit pas postimi i ndonji ndryshim përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.
Dyqani ynë është pritur në Shopify Inc. Ata na japin me platformën e e-commerce që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.

 SEKSIONI 1 - KUSHTET E ONLINE STORE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit, ose se jeni mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për Lejoni cilindo prej vartësve tuaj të vegjël të përdorë këtë faqe. Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mund të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj gjatë përdorimit të Shërbimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit). Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese. Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

Seksioni 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar shërbimin për këdo për çfarëdo arsye në çdo kohë. Ju e kuptoni se përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime përmes rrjeteve të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.Ju pranoni të mos riprodhoni, dublikotoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit ose aksesin në Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit shërbimi ofrohet, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne. Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

Seksioni 3 - Saktësia, Plotësia dhe kohëzgjatja e informacionit

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vënë në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime informacioni parësore, më të sakta, më të plota ose më në kohë. Çdo mbështetje në materialin në këtë sajt është në rrezikun tuaj. Ky sajt mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET NGA SHËRBIMI DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë të disponueshme ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit. Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë. Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasinë e çdo produkti ose shërbimi që ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar. Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritshmëritë tuaja, ose se ndonjë gabim në Shërbimi do të korrigjohet.

Seksioni 6 - Saktësia e informatave të faturimit dhe llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Në rast se ne bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit. Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë të blerjeve dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.
Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni politikën tonë të kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPCIONALE

Ne mund t'ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta, mbi të cilat ne as nuk i monitorojmë, as nuk kemi asnjë kontroll, as të dhëna. të çdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta. Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezikun dhe gjykimin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që jeni njohur dhe miratuar të kushteve në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesi(t) përkatës i palëve të treta.
Ne gjithashtu mund të, në të ardhmen, të ofrojë shërbime të reja dhe / ose karakteristikat përmes internetit (duke përfshirë, lirimin e mjeteve të reja dhe burimeve). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbimeve do të jetë gjithashtu i nënshtrohen këtyre Termave të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LINJAT E TRETË

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta. Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për ekzaminimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë material ose faqe interneti të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes, apo ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe interneti të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.
 

Seksioni 9 - KOMENTET E SHFRYTËZUESIT, REZULTATET DHE ANKESAT E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull hyrje në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne, ju dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare ose ndryshe (bashkë, 'komente'), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikojmë, kopjojmë, publikojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe ndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na përcillni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti. Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim që, të monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjet që ne përcaktojmë sipas gjykimit tonë janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkel pronësinë intelektuale të çdo pale ose këto Kushte të Shërbimit. Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejta të tjera personale ose pronësore. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç jush, ose ndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACION PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë. Për të parë Politikën tonë të Privatësisë.

SEKSIONI 11 - PYETJET, PASQYRAT DHE MUNGESAT

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbimin që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produktit, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj. Asnjë datë e specifikuar e përditësimit ose rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në çdo faqe interneti të lidhur janë modifikuar ose përditësuar.

 

Seksioni 12 - PËRDORIMET E NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Termat e Shërbimit, ju janë të ndaluar të përdorur këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshme; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose të marrë pjesë në ndonjë akteve të paligjshme; (c ) që dhunojnë ndërkombëtare, Federale rregulloret krahinore ose shtetërore, rregullat, ligjet, dekretet ose lokale; (d) të shkelë ose shkelin të drejtat intelektuale tona pronësore apo të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (d) të ngacmojnë, fyerje, abuzimi , dëm, përgojoj, shpifje, denigrojnë, frikësojë, ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, feja, etnia, raca, mosha, origjina kombëtare, ose paaftësisë; (f) të paraqesë informata të rrejshme apo mashtruese; (g) për të ngarkoni ose transmetojë viruseve ose ndonjë lloj tjetër të dëmshme që do të ose mund të përdoret në asnjë mënyrë që do të ndikojnë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit apo ndonjë website të lidhura, faqet e internetit të tjera, ose në Internet; (h) të mbledhë apo të pista personale Informata të tjerëve; (i) për postë të pavlerë, Phish, pharm, Preteksti, merimangë, zvarritje, apo hall (j) për çdo qëllim të pahijëshme ose imorale; ose (k) të ndërhyjë me ose anashkaluar karakteristikat e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqen e internetit të lidhura, faqet e internetit të tjera, apo Internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë website të lidhura për shkelje të ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - ZGJIDHJA E GARANCIAVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime. Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme. Ju bini dakord që herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohore ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim për ju. Ju pranoni shprehimisht që përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen nëpërmjet shërbimit (përveç rasteve të përcaktuara shprehimisht nga ne) ofrohen "siç është" dhe "siç disponohet" për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kusht të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuara, duke përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosshkeljen. Në asnjë rast nuk do të Boosterss, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët tanë, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit janë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim, ose ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, ndëshkues, të veçantë ose pasues të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënat, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëmtim i ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose ndonjë produkti të blerë duke përdorur shërbimi, ose për çdo pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose çdo humbje ose dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimi i shërbimit ose i ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose në mënyra të tjera të disponueshme nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

Seksioni 14 - INDEKTIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme Boosters dhe prindërit tanë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, duke përfshirë të arsyeshmen tarifat e avokatëve, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkeljet tuaja të këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes nga ana juaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - SEVERABILITY

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit është e përcaktuar të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitë e tillë megjithatë do të jetë i zbatueshëm në masën e plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet për t'u shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të mbetura.

Seksioni 16 - ZGJIDHJA

Detyrimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara përpara datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet. Këto Kushte të Shërbimit janë në fuqi nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë. çdo kusht ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat që duhen paguar deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - TË PËRGJITHSHME MARRËVESHJE

Dështimi nga ana jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim të mëparshëm ose bashkëkohor, qoftë me gojë apo me shkrim, ndërmjet jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushtet e Shërbimit). Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - NDRYSHIMET E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT

Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni faqen tonë periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen tonë të internetit ose shërbimin pas postimi i ndonji ndryshimeve të këtyre Kushteve të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 19 A do të ngarkohem me dogana dhe taksa?

Çmimet e shfaqura në faqen tonë janë pa taksa në dollarë amerikanë, që do të thotë se ju mund të jeni të detyruar të paguani për detyrimet dhe taksat pasi të merrni porosinë tuaj. Taksat, detyrimet dhe tarifat doganore të lidhura me importin mund të ngarkohen pasi porosia juaj të arrijë në destinacionin e saj përfundimtar, i cili përcaktohet nga zyra juaj doganore lokale. Pagesa e këtyre tarifave dhe taksave është përgjegjësia juaj dhe nuk do të mbulohet nga ne. Ne nuk jemi përgjegjës për vonesat e shkaktuara nga departamenti i doganave në vendin tuaj. Për detaje të mëtejshme të tarifave, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj doganore lokale.

SEKSIONI 20 - INFORMACION KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të dërgohen tek ne service@boosterss.com